| Časopis | Závody | Kluby | Žebříčky | Výsledky MR | Inzerce | Diskuse | Odkazy | archiv.mushing.cz |
Časopis
Informace o závodech
Internet
Návody a zkušenosti
Návrhy a náměty
Reportáže
Různé
SSPS
Zážitky
Řády a směrnice

Novinky
Seznam aktivních licencí
Seznam DID
Hostované domény
Verze systému

Cestování se psy do světa od 3.7.2004 (27569)
2004-05-06 12:19:47 Krejčí Jiří - rubrika Návody a zkušenosti
Novinky 27.5.04:
Sérum pro testy na protilátky je možno posílat cestou Liberecké laboratoře, nebo je i přímo posílat vybraným laboratořím v zahraničí. Podle posledních informací v laboratoři na Slovensku je cena za test cca 2000,-Sk, v Německu v Lukenwalde a v Giesenu cca 42,-EUR. Test je hotový do týdne od doručení séra do laboratoře.

Na www.svscr.cz v kapitole Zdraví zvířat je uveřejněn seznam oprávněných veterinárních lékařů, 2x do měsíce jsou aktualizována jejich oprávnění.
Dle sdělení SVS ČR Europasy již jsou, ověřte si u svých oprávněných veterinářů.

Pokud budete chtít cestovat se zvířetem do některé země stejně si pro jistou zjistěte web tamní státní veterinární správy a ověřte si jejich aktuální požadavky, mohou se měnit. Jak se nám podaří některé zjistit uvedeme je zde.
Švédsko: www.sjv.se
Norsko: www.dyrehelsetilsynet.no
Velká Británie: www.defra.gov.uk

Obecně:
Dne 1. května 2004 se EU rozšířila o deset nových členských států Estonsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Česko, Maďarsko a Kypr.

V přechodném období od 1.5. do 3.7.2004 platí pro cestování s domácími zvířaty(pes, kočka, fretka) stejná pravidla jako dosud, tj. každá země má stanoveny vlastní vstupní podmínky. Např. pro VB, Irsko a Švédsko jsme do 3.7.04 vysoce-riziková země a tak pro nás platí pouze karanténa.

Dne 3. července 2004, začne platit nařízení č. 998/2003 EP o veterinárních podmínkách pro cestování s domácími zvířaty pro jiné než obchodní účely. Dle nařízení (EG) č. 998/2003 bude cestování s domácími zvířaty harmonizováno a v rámci EU usnadněno.

Podle uvedeného nařízení musí od 3. července 2004 všichni psy, kočky a fretky na cestu mimo rodnou zemi splňovat tyto podmínky:
a) musí mít vystaven mezinárodní zvířecí průkaz (pas)
b) musí být potvrzeno, že zvíře bylo očkováno proti vzteklině
c) musí být jednoznačně označena tetováním nebo mikročipem
d) musí mít sérologické vyšetření na vzteklinu pro cestování do některých zemí EU(VB,I,Š) a pro návrat do EU z třetích zemí s vysokým rizikem výskytu vztekliny

Z pohledu nákazové situace na vzteklinu jsou země děleny na:

1. bez-rizikové - Velká Británíe, Irsko, Švédsko

2. nízko-rizikové - tato kategorie má tři skupiny,
a) země EU včetně nových
b) tzv. vnitřní země Evropy nečlenové EU, viz níže čl.II.
c) tzv. třetí země uvedené v příloze č.1, viz na konci

3. vysoce-rizikové země - to jsou všechny ostatní třetí země

Pro cestu se psy, kočkami a fretkou do jednotlivých zemí mohou být určena ještě další doplňková pravidla. Například pro cestu po VB a Irsku musí být zvířata, kromě vztekliny ošetřena ještě proti klíšťatům a tasemnicím. Pro cestu po Švédsku(www.sjv.se) je ještě nutné ošetření proti tasemnicím a očkování proti leptospiróze a psince.

Požadavky pro cestování se zvířetem podrobněji:

1. mezinárodní průkaz pro malá zvířata (dále jen "pas") - je to jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie. Každý pas je označen kódem země (pro Českou republiku písmena CZ) a pořadovým číslem, které bude přiděleno Státní veterinární správou ČR. Vzor pasu pro Českou republiku bude schválen Státní veterinární správou ČR. Chovatel pas získá po 1.5.2004 u schváleného soukromého veterinárního lékaře (jejich seznam bude zveřejněn nejprve na www.svscr.cz a pak také na těchto webových stránkách).

2. očkování proti vzteklině - zvířata musí být očkována od 3 měsíců stáří. Toto očkování provádí soukromý veterinární lékař v souladu s vakcinačním schématem dané očkovací látky. V ČR je povinnost každoročního přeočkování. Nejpřísnější podmínky pro vstup má stanoveny Švédsko a tato země má zveřejněn seznam sválených vakcín. Doporučujeme provést kontrolu zda očkujete některou vakcínou ze seznamu, případně již doporučenou vakcínu příště použít.

3. identifikace zvířete - jsou dva možné způsoby, a to tetování a označení zvířete mikročipem. Tetování provádí poradce chovu nebo soukromý veterinární lékař. Tetování musí být čitelné a bude možno jej používat po přechodnou dobu 8 let. Označení mikročipem provádí soukromý veterinární lékař. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení - ISO 11784 a ISO 11785. Zvířata, která nejsou zapsána v plemenných knihách, musí být označena mikročipem.

4. sérologické vyšetření na vzteklinu - k tomuto vyšetření odebere schválený soukromý veterinární lékař vzorek krve a odešle (po domluvě s lékařem může zajistit odeslání i chovatel) k vyšetření do schválené laboratoře (viz příloha č. 3). Minimální hodnota titru ochranných protilátek musí být 0,5 m.j./ml.
Požadavky na odběr vzorků séra pro stanovení protilátek proti vzteklině
Odběry musí být provedeny nejdříve po 30 dnech od očkování, pro návrat z rizikových třetích zemí a pro cestu do Anglie a Irska. Pro cestování do Švédska se odběr provede nejdříve 120 dnů po očkování a nejpozději 365 dnů po očkování.Odebranou krev je nutné ponechat stát při pokojové teplotě 1 - 2 hodiny do vytvoření koagula a potom přemístit do chladničky do 4 °C. Po několika hodinách (druhý den) se sérum stáhne pipetou, nebo slije do čisté plastové zkumavky (např. typu eppendorf). Větší množství séra lze získat po centrifugaci při 1000 g po 10- 15min. Pro stanovení protilátek postačí 1 -1,5 ml čirého, nehemolytického séra. K séru se nepřidávají žádné konzervační látky a vzorky se uchovávají krátkodobě v chladu a dlouhodobě zamražené. Pro delší transport do příslušné laboratoře je rovněž vhodný chladový režim, nebo alespoň ochrana před vysokými teplotami.
Česká republika nemá schválenu laboratoř EU. Provedení testů je možné prostřednictvím SVÚ Liberec. Národní referenční laboratoř(NRL) pro vzteklinu při SVÚ Liberec po dohodě s ústavem v Giessenu(D) zahájila sběr a zasílání vzorků séra na stanovení protilátek proti vzteklině. Zájemce musí do NRL pro vzteklinu doručit sérum odebrané podle výše uvedené instrukce spolu s vyplněnou žádankou (viz. příloha č. 4), laboratoř zajistí balení, odeslání vzorku a platbu vyšetření přes svůj účet.
V žádance musí být vyplněny všechny údaje, jinak nebude vyšetření provedeno. Orientační cena vyšetření sdělená SVÚ se pohybuje okolo 1650,- Kč, odeslání vzorku prostřednictvím kurýra okolo 500,- až 1000,- Kč v závislosti na počtu vzorků.

Adresa:
SVÚ Liberec
Národní referenční laboratoř pro vzteklinu
U Sila 1139
463 11 Liberec 30
Tel/fax: 482 451 578/569
svu.liberec@icsvscr.cz

Balení vzorku
U firmy O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. je možné si pro balení a přepravu vzorků objednat obaly, které splňují požadavky pro zasílání infekčního materiálu tř. 6.2. dle mezinárodních norem UN 2814, UN 2900a UN 3373 do zahraničí, a to i v chlazeném nebo mraženém stavu.
Uvedené obaly lze objednat na adrese:
O.K. SERVIS BioPro, s.r.o.
Na Harfě 9
190 00 Praha 9
Tel.: 266 313 909-11
Fax: 266 034 686
info@oks.cz
www.biopro.cz

5. ošetření proti echinokokóze, ošetření proti klíšťatům apod. - členské státy mohou stanovit další požadavky pro vstup zvířat v zájmovém chovu na svoje území, např. ošetření proti ekto- a endoparazitům. Zatím jsme od Evropské komise neobdrželi informace, zda některé členské státy tyto podmínky stanovily. Pro jistotu je vždy třeba prostudovat aktuálně platné podmínky jednotlivých zemí a to především VB, Irska a Švédska.


6. schválený soukromý veterinární lékař - soukromý veterinární lékař schválený a registrovaný pro tuto činnost krajskou veterinární správou, kterému byl vydán "doklad o schválení a registraci".
Požadované podmínky pro schválení:
a. musí být členem Komory veterinárních lékařů a získal osvědčení pro výkon veterinárně léčebné a preventivní činnosti,
b. oznámil krajské veterinární správě zahájení činnosti podle § 61 odst.1 písm. a) zákona č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů,
c. vlastní čtecí zařízení mikročipů splňujících požadavky platných ISO norem (ISO 11784 a 11785),
d. souhlasí s poskytováním údajů z pasu do schválené "centrální evidence",
e. z důvodu zasílání informací z pasů do "centrální evidence" prostřednictvím vyplňování formuláře na webovské stránce musí mít přístup na Internet,
f. v případě, že bude provádět odběr krve na sérologické vyšetření na vzteklinu,musí být schopen splnit požadavky na odběr vzorků.

7. firma zajišťující tisk a distribuci pasů schváleným soukromým lékařům -po přidělení číselných řad bude seznam firem zveřejněn na těchto webových stránkách.

8. zásady tvorby číselných řad pro označování"pasů
CZ - pevné označení České republiky,
RRRR - čtyřčíslí letopočtu (např. 2004),
F - pořadové číslo pověřené firmy z intervalu <01;9>,které bude přidělovat SVS ČR,
NNNNNN - pořadové číslo pasu v rámci číselné řady RRRRFF z intervalu <00001;999999>,
K - kontrolní cifra, jednotky z ciferného součty všech předchozích číslic (R+R+R+R+F+N+N+N+N+N+N).


I.
Cestování se zvířaty z České republiky do Velké Británie, Irska a Švédska
Musí být splněny tyto požadavky:
1. pas
2. identifikace zvířete pouze mikročipem
3. očkování proti vzteklině
4. sérologické vyšetření na vzteklinu
Je nutné dávat pozor na dodržení předepsaných lhůt odběrů po očkování.
Sérologické vyšetření není nutné opakovat, pokud po něm bylo zvíře očkováno v pravidelných intervalech. Nové očkování nejpozději 1 rok a 45 dnů po předchozím očkování(podle Švédů), český požadavek je nejpozději 1 rok.
Štěňata a koťata mladší 3 měsíců nesmí cestovat. Cestovat s nimi lze pouze tehdy, pokud tyto členské státy udělí výjimku.
Poznámka: Při obchodování se zvířaty v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena potvrzením veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.

II.
Cestování se zvířaty z České republiky do ostatních členských států EU. Musí být splněny tyto požadavky:
1. pas
2. identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním
3. očkování proti vzteklině
Mláďata mladší 3 měsíců, která nejsou očkována mohou cestovat, pokud jsou provázena pasem a od narození pobývala v tomtéž místě aniž by přišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá. Stejné podmínky platí pro tyto evropské státy, které nejsou členy EU: Andorra, Island, Lichtenštejnsko, Monako, Norsko, San Marino, Švýcarsko, Vatikán.
Poznámka: Při obchodování se zvířaty v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena potvrzením veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.

III.
Zpětný návrat a dovoz zvířat z vyjmenovaných třetích zemí (příloha č. 1) Pro cestování se zvířetem mimo území EU musí být splněny dovozní podmínky platící pro konkrétní třetí zemi a pro umožnění návratu občana ČR, který to této země vycestoval se svým zvířetem, zpět na území EU nebo dovozu zakoupeného zvířete, musí být dodrženy tyto požadavky:
1. pas nebo osvědčení o splnění dovozních podmínek (příloha č. 2), potvrzené schváleným veterinárním lékařem
2. identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním
3. očkování proti vzteklině Štěňata a koťata mladší 3 měsíců, která nejsou očkována, mohou být dovezena, pokud to situaceve výskytu vztekliny v zemi původu odůvodňuje. Pokud bude z těchto třetích zemí vyjma Andorry, Islandu, Lichtenštejnska, Monaka, Norska, San Marina, Švýcarska a Vatikánu dováženo více než 5 zvířat v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena potvrzením veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledánav dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení

IV.
Zpětný návrat a dovoz zvířat z ostatních třetích zemí (které nejsou v příloze č. 1) Pro cestování se zvířetem mimo území EU musí být splněny dovozní podmínky platící pro konkrétní třetí zemi a pro umožnění návratu občana ČR, který to této země vycestoval se svým zvířetem, zpět na území EU nebo dovozu zakoupeného zvířete, musí být dodrženy tyto požadavky:
1. pas nebo osvědčení o splnění dovozních podmínek (příloha č. 2), potvrzené schváleným veterinárním lékařem
2. identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním
3. očkování proti vzteklině
4. sérologické vyšetření na vzteklinu Sérologické vyšetření musí být provedeno alespoň 30 dní po očkování a 3 měsíce před přesunem zvířete. Toto tříměsíční období se nepoužije při opětovném dovozu zvířete, v jehož pase je potvrzeno, že sérologické vyšetření s pozitivním výsledkem bylo provedeno dříve, než zvíře opustilo území EU. Sérologické vyšetření není nutné opakovat, pokud po něm bylo zvíře pravidelně očkováno v intervalech doporučených výrobcem vakcíny.
Pokud bude z těchto třetích zemí dováženo více než 5 zvířat v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena potvrzením veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.


Příloha č. 1
Seznam vyjmenovaných třetích zemí (ke dni 31. 3. 2004)
AC - Ascension/ Ascension Island/ Ascension
AG - Antigua a Barbuda/ Antigua and Barbuda/ Antigua und Barbuda
AN - Nizozemské Antily/ Netherlands Antilles/ Niederländische Antillen
AU - Austrálie/ Australia/ Australien
AW - Aruba/ Aruba/ Aruba
BB - Barbados/ Barbados/ Barbados
BH - Bahrajn/ Bahrain/ Bahrain
BM - Bermudy/ Bermuda/ Bermuda
CA - Kanada/ Canada/ Kanada
FJ - Fidži/ Fiji/ Fidschi
FK - Falklandské ostrovy/ Falklands Islands/ Falklandinseln
HR - Chorvatsko/ Croatia/ Kroatien
JM - Jamajka/ Jamaica/ Jamaika
JP - Japonsko/ Japan/ Japan
KN - Svatý Kryštof a Nevis/ Saint Kitts and Nevis/ St. Kitts und Nevis
KY - Kajmanské ostrovy/ Cayman Islands/ Kaimaninseln
MS - Montserrat/ Montserrat/ Montserrat
MU - Mauricius/ Mauritius/ Mauritius
NC - Nová Kaledonie/ New Caledonia/ Neukaledonien
NZ - Nový Zéland/ New Zealand/ Neuseeland
PF - Francouzská Polynésie/ FrenchPolynesia/ Französisch-Polynesien
PM - Svatý Pierre a Miquelon/ Saint Pierre et Miquelon/ St. Pierre und Miquelon SG - Singapur/ Singapore/ Singapur
SH - Svatá Helena/ Saint Helena/St. Helena
US - Spojené státy americké/ United States of America/ Verinigte Staaten von America
VC - Svatý Vincent a Grenadiny/ Saint Vincent and the Grenadines/ St. Vincent und die Grenadinen
VU - Vanuatu/ Vanuatu/ Vanuatu
WF - Wallisovy ostrovy a Futuna/ Wallis and Futuna/ Wallis und Futuna
YT - Mayotte/ Mayotte/ Mayotte
Krejčí Jiří

| Další články autora | Diskuse (5) | Verze pro tisk |


Hodnocení článku : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dosavadní hodnocení 5,43 (5491)
1=špatný 5=dobrý 10=výborný

Diskuse - Přidat názor - Rozbalit klikni pro zobrazení diskuse


Vstup pro členy
ID člena
Heslo
Registrovat

Info více
přihlášeni jsou 2 členi
právě si čte 1 člověk

Vyhledávání


rozšířené vyhledávání

Vygenerováno za 0,10638 vteřin
Počet zobrazených stránek 75 988 733, verze systému 0.40

copyright © www.mushing.cz , created by www.invite.cz, e-mail: invite@invite.cz
stránky jsou optimalizovány pro MSIE 4.0 a vyšší a rozlišení 800x600